Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

GIỚI THIỆU KỆ SÁCH

GIỚI THIỆU KỆ SÁCH
17:57 7 thg 7 2011Công khai7 Lượt xem 6


Xin giới thiệu Kệ Sách, một sáng kiến với tinh thần vô vụ lợi trong việc quảng bá văn chương Việt.

Mong các bạn giúp tiếp tục giới thiệu KệSách trên mạng
Chào mng bn đc và tác gi đến vi Trung tâm n hành eBook K Sách!
Giao din mi ca mng K Sách http://kesach.org s tiếp tc được hoàn chnh đ đáp ng kp thi các chc năng cn thiết trong vic n hành và phân phi tác phm đến tn tay bn đc trong dng ebook. đây, bn đc có cơ hi tìm hiu v Ch trương ca trung tâm eBook K sách, chc năng và thành phn Ban Tuyn Đc, phn hướng dn dành cho các Tác gi cng tác vi chương trình ebook, phn hướng dn dành cho Đc gi trong vic đt mua ebook t cách kênh phát hành ln nht thế gii, và phn hướng dn/ hi đáp tng quát (FAQ).
Ngoài ra, phn Blog ca K sách s được cp nht đu đn vi thông tin v các s kin mi nht liên quan đến cuc Cách mng eBook trên thế gii và nhng phát trin/d án mi ca K Sách bên cnh các bài viết nhm gii thiu, nhn đnh, phê bình các tác phm đã và sp được trung tâm eBook K Sách n hành.
Là mt t chc phi li nhun, chi phí sinh hot ca trung tâm n hành eBook K Sách hoàn toàn da vào đóng góp t nguyn c công sc ln tài chánh ca ban điu hành, ban tuyn đc, và t cng hiến ca quý tác gi và bn đc. Xin vui lòng ghé thăm trang H tr K Sách và đóng góp vào công trình này nếu bn có nhit tâm duy trì và phát trin sinh hot ca Trung tâm n hành eBook K Sách.
đt phát hành ebook đu tiên, K Sách hân hnh gi đến bn đc và tác gi 12 tác phm thuc nhiu th loi văn hc t các tác gi quen thuc trong và ngoài nước:
V Trung tâm n hành eBook K Sách

Trung tâm n hành eBook K Sách là mt t chc đc lp và phi li nhun. Hot đng chính ca K Sách là tuyn chn và n hành các tác phm văn chương Vit Nam trong đnh dng ebook.
Mc tiêu chính ca K Sách:
· To điu kin cho các tác phm văn hc giá tr ca tác gi Vit Nam đến tay bn đc mà không phi kinh qua bt c h thng kim duyt nào xuyên qua vic n hành và phân phi các tác phm này trong dng ebook
· To điu kin thun tin cho mt nn văn hóa đc Vit ng mi áp dng các thiết b và chương trình ng dng dành cho ebook, vn là mt yêu cu tt yếu cho vic thưởng ngon nn văn chương s và s hóa ngày càng ph biến trên khp thế gii
· To điu kin thun li cho đc gi trong nước đc các tác phm Vit ng vi ni dung toàn vn và trung thc nht ca chúng, gi đến trc tiếp bi chính ngòi bút ca tác gi
Tác phm do K Sách xut bn và phát hành s không phi chu s kim duyt dưới bt c hình thc nào. Tuy nhiên, đ gìn gi phm cht văn hc, tác phm s được thm đnh và chn la bi mt ban tuyển đọc mà thành phn gm các tác gi uy tín do K Sách mi cng tác.
Sinh hot ca Trung tâm n/phát hành ebook K Sách hoàn toàn da trên s t nguyn ca nhóm Ch trương và ban Tuyn Đc và thân hu, k c đóng góp tài chánh. Đ xây dng và phát trin, K Sách nht đnh s cn đến cng hiến t tác gi và bn đc.
Ban Điu Hành
Phùng Nguyn
Luu Di
u Vân
Vi L
ãng
webmaster: Quỳnh Loan
K Sách phc v Tác Gi!

Mt trong nhng mc tiêu chính ca Trung tâm eBook K Sách là mang tác phm ca tác gi đến tn tay người đc trong và ngoài nước trong đnh dng hin đi nht: ebook vi phí tn rt thp so vi hình thc xut bn trong dng sách in. Ngoài ra, tính nguyên vn ca tác phm s được bo đm bi vì mi hình thc kim duyt s không được K Sách chp nhn.
Tác phm, trong dng eBook, xut bn và phát hành bi K Sách được tiêu th trc tiếp trên h thng phân phi riêng ca K Sách và đng thi gi đến các kênh phân phi eBook quan trng nht ca thế gii như Smashwords, Apple iBooks, Barnes & Noble (Nook), Amazon (Kindle), Sony Ebooks, Diesel, Kobo, v.v
Đ đm bo giá tr tác phm do K Sách xut bn, mt Ban Tuyn Đc được thành lp vi chc năng đc và tuyn chn các tác phm do tác gi gi đến. Tác phm hi đ điu kin s được đưa vào danh sách ch xut bn và s được gii thiu bi mt hay nhiu thành viên ca ban Tuyn Đc.
Bên cnh vic xut bn và n hành ebook, vn là chc năng chính yếu ca K Sách, trung tâm này còn có chương trình giúp gii thiu các tác phm trong dng sách in ca tác gi vi bn đc K Sách. Vì điu kin gi hn v mt nhân s và thì gi, k Sách có th nhn đơn đt hàng t bn đc nhưng vic gi sách (in) đến người mua cn thiết phi do tác gi đm nhim .
Đ biết thêm chi tiết, xin đc các qui đnh/hướng dn liên quan đến vic xut bn, phân phi, và tác quyn dưới đây:
· Ebook, tác giả và tác quyền
· Sửa soạn một bản thảo hoàn chỉnh trước khi chuyển qua các định dạng ebook
· Mẫu gởi bản thảo ebook hoàn chỉnh cho Kệ Sách
· Mẫu yêu cầu giới thiệu, phổ biến, và tiêu thụ sách in trên mạng Kệ Sách
eBook, Tác gi, Tác quyn, và K Sách
Các đ mc dưới đây mô t mt s vn đ liên quan đến vic xut bn và phát hành tác phm trogn dng ebook mà hu hết quý tác gi quan tâm. K Sách mong nhn được đóng góp xây dng t tác gi đ xây dng mt quan h ngày càng tt đp hơn gia tác gi và K Sách.
Xut bn và phát hành
n hành mt tác phm trong dng ebook bt đu vi vic tác gi cung cp cho trung tâm K Sách mt bn tho đin t (MS Word DOC) đã được đnh dng hoàn chnh (format), sn sàng đ chuyn qua các dng ebook ph cp nht như EPUB và MOBI. Ban điu hành K Sách rt tiếc không th cáng đáng công vic này bi vì hoàn toàn thiếu ht v c nhân s ln tài chánh. Tuy nhiên, nếu tác gi gp tr ngi trong vic thc hin phn đnh dng, xin vui lòng liên lc vi ban điu hành K Sách đ được hướng dn và giúp đ trong kh năng hn hp ca chúng tôi.
Tác phm, sau khi được ban tuyn đc chn và gii thiu, sau khi được K Sách đi qua các dng ebook thành công (không b li) s được phát hành trc tiếp bi K Sách và sau đó bi trung tâm phát hành ebook Smashwords. Ngoài ra, tác phm s được đưa vào danh sách Premium Distribution List ca Smashwords và được gi đến các kênh phát hành ln trên thế gii sau đó đ phân phi tác phm rng rãi hơn .
Ebook và Tác quyn
Mt trong nhng quan tâm hàng đu ca tác gi là quan h gia tác phm ca h và nhà xut bn v phương din tác quyn. Tác phm n/phát hành trong dng ebook cũng không ngoi l. Nhng qui đnh/thông tin dưới đây dành cho vic gii thích vn đ tác quyn ca tt c tác phm xut bn bi K Sách:
· Tác gi gi bn quyn các tác phm được xut bn bi trung tâm ebook K Sách
· Tác phm do K Sách n hành cn kèm theo mt ISBN dành riêng cho n bn này, chưa h được s dng trước đó. ISBN có th do tác gi t cung cp hoc yêu cu K Sách mua t Smashwords (khong 10 US$). ISBN mua t Smashwords s mang tên tác gi và nhà xut bn K Sách.
· Tác gi có th ngưng phát hành tác phm xut bn bi trung tâm K Sách nhưng không được s dng nguyên dng n bn và s ISBN ca n bn này (có tên ca trung tâm xut bn và phát hành K Sách) các nơi khác. Nếu tác gi cn thay đi cơ s n/phát hành, xin tho lun trước vi trung tâm K Sách trước đ được gii quyết n tha.
· Các tác phm đã n hành và ph biến (trong dng iPaper) trước đây trong chương trình Trên K Sách (http://archive.kesach.org) s được ly xung sau khi tác phm được đưa vào danh sách n hành trong dng ebook. Tác gi cn tiếp tc ph biến tác phm ca mình trong dng iPaper xin liên lc vi trung tâm K Sách đ được gii quyết n tha.
Phát hành, Thu nhp, vân vân
Ebook do K Sách xut bn được phân phi trc tiếp bi K Sách, Smashwords, và các kênh phân phi khác (sau khi tác phm được đưa vào Premium Distribution List). Kênh Smashwords và các kênh phân phi khác s gi li phn hoa hng (commision) t 25% 40%. Thu nhp đến t h thng phân phi trc tiếp ca K Sách s có chi phí rt thp so vi các kênh phát hành khác (khong 3% l phí do h thng Paypal n đnh). Thu nhp mà trung tâm K Sách nhn được t tt c các kênh phát hành s phi tính thuế thu nhp mà K Sách phi thanh toán vào mi cui năm. K Sách s thanh toán thu nhp cho tác gi sau khi nhn được tin bán sách t các kênh phát hành này (cùng vi thu nhp t h thng phát hành trc tiếp ca K Sách).
Tác gi cn lưu ý là trung tâm K Sách, trong khi chu trách nhim nhn và phân phi li thu nhp t vic bán ebook, hoàn toàn không hưởng bt c phn li nhun trong các giao dch này. Như đã đ cp trong các phn Ch Trương và H tr K Sách, chi phí điu hành s đến t đóng góp t nguyn ca ban Điu hành K Sách, tác gi, và đc gi . V phía tác gi cng tác, quý v có th đóng góp dưới nhiu hình thc:
· H tr bng cách hiến tặng trực tiếp
· Dành mt phn thu nhp t tin bán sách ca mình cho chi phí điu hành
· C đng/giúp tiêu th rng rãi hơn các n bn ebook ca chính mình và ca các tác gi khác
· Đóng góp thì gi vào vic biên tp/sa cha bn tho trước khi hoán chuyn qua các đnh dng ebook
Chương trình Ebook Min phi cho Bn đc trong nước
Đi vi bn đc trong nước, vic mua ebook trên các kênh phát hành trung tâm K Sách đang s dng không phi d dàng. Bn đc cn phi có th tín dng, tài khon Paypal, hoc ít nht mt tài khon ngân hàng. Ngoài ra, vic s hu thiết b đc hoc smartphone/tablet cũng rt tn kém. K Sách, vi ch trương mang tác phm đến tn tay tác gi, đ ngh quý tác gi tham gia chương trình ebook min phí” dành cho bn đc cư ng ti Vit nam và không có điu kin mua ebook đ giúp ph cp rng rãi nn văn hóa đc mi và chính tác phm ca mình.
Mi thc mc hoc ý kiến đóng góp đ hoàn chnh khâu xut bn và phát hành xin liên lạc vi trung tâm K Sách.
K Sách: Phc v Đc gi

Mt trong nhng mc tiêu chính ca Trung tâm eBook K Sách là mang tác phm ca tác gi đến tn tay người đc trong và ngoài nước trong đnh dng hin đi nht: ebook. Hơn thế na, tác phm do K Sách n hành và phân phi bo đm tính nguyên vn ca tác phm bi vì mi hình thc kim duyt s không được K Sách chp nhn.
Bn đc có th tìm mua các tác phm này trc tiếp trên h thng phân phi riêng ca K Sách hoc các kênh phân phi eBook quan trng nht ca thế gii như Smashwords, Apple iBooks, Barnes & Noble (Nook), Amazon (Kindle), Sony Ebooks, Diesel, Kobo, v.v
Trong thi gian đu, K Sách, vi s đng ý ca quý tác gi, s thc hin chương trình eBook min phí” dành cho bn đc cư ng ti Vit Nam và không có phương tin/điu kin mua ebook bng th tín dng hoc bng chi phiếu t tài khon ngân hàng ca mình. Điu kin: Ha s bình lun và đánh giá tác phm sau khi đc xong. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cu quý đc gi nhn tác phm min phí không ph biến li các ebook nhn được đến bt c ai khác. Thay vào đó, nên gii thiu và khuyến khích các đc gi khác ni đa đăng ký cho chương trình này đ đc và đánh giá tác phm chn la ca mình.
Bên cnh ebook, trung tâm ebook K Sách còn có chương trình gii thiu các tác phm đã xut bn trong dng sách in ca các tác gi uy tín đến vi bn đc. Bn đc có th đt mua sách in trong chương trình đc bit này h thng phân phi trc tiếp ca trung tâm K Sách. Theo d đnh, vic phân phi sách đt mua s do chính tác gi đm nhim và s có ch ký ca tác gi nếu được yêu cu.
Đ biết thêm chi tiết, xin đc các qui đnh/hướng dn liên quan đến các chương trình phc v đc gi dưới đây:
· eBook: Kênh phát hành & Thiết bị đọc
· Mẫu nhận eBook miễn phí (dành cho bạn đọc ở Việt Nam)
Kênh Phát Hành, Thiết B Đc, Phn Mm ng Dng (App)

Văn bn này gii thiu sơ lược các kênh phát hành ebook mà trung tâm eBook K Sách s dng. Đ mua ebook t các kênh phát hành, k c K Sách, bn đc & tác gi cn phi đăng ký tài khon vi các trung tâm này. Riêng vi trung tâm eBook K Sách, vic đăng ký là cn thiết đ đt mua, bình lun, đánh giá ebook và sách in phân phi trc tiếp bi trung tâm này.
K
Sách hoan nghênh mi góp ý xây dng đ nâng cao cht lượng các sinh hot nhm phc v bn đc.
Kênh Phát Hành
Trung tâm n hành eBook K Sách to điu kin d dàng cho bn đc trong vic la chn kênh phát hành và phương cách tr tin khi mua sách ca trung tâm này. Bn đc có th mua ebook các kênh phát hành dưới đây:
· Trc tiếp t kênh phát hành riêng ca trung tâm K Sách eBook
· Smashwords
· Apple iBook Stores, gm các trung tâm dưới đây:
· Anh (UK)
· Canada
· Đc (Germany)
· Pháp
· M (US)
· Úc (Australia)
· Barnes & Nobles
· Diesel
· Kobo
· Sony eBooks
· Scrollmotion
· Amazon (d kiến s bt đu khong tháng 9, 2011)
Thiết B và Phn Mm ng Dng (App) dành cho eBook n hành bi K Sách
Đ thc hin tt phương châm Mang sách đến tn tay người đc, eBooks do trung tâm K Sách xut bn được n hành trong các đnh dng ph biến nht ca ebook và do đó có th đc được vi hu hết các thiết b đc và phn mm ng dng hin đi. Quý bn đc chưa có các thiết b này vn có th đc được eBook trên máy vi tính ca mình.
Mt s thiết b và phn mm ng dng lit kê dưới đây:
· Amazon Kindle
· Apple iPod touch, iPhone, & iPad
· Nook (Barnes & Noble)
· Sony eReader
· Aldiko Android smartphone/tablet (Samsung, Motorola, Google Nexxus...)
Ngoài ra, bn đc có th đc ebook trong máy vi tính ca mình bng cách cài đt các phn mm dưới đây (danh sách không đy đ):
· Amazon Kindle desktop (PRC, MOBI)
· Mobi Pocket Reader (PRC, MOBI, PALM)
· Calibre Ebook Viewer (PRC, MOBI, EPUB)
· Stanza Desktop (EPUB)Đặng Hà My Ảnh của Đặng Hà My

Lưu ý đối với những người dùng có thính giác và thị giác yếu:

Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc một vài số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoại và địa chỉ email của bạn và gửi yêu cầu bằng cách vào trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.
Trang này dùng công nghệ Adobe Flash. Vui lòng tải và cài đặt Adobe Flash Player.
4000

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bài nhiều người xem